A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Оваднівський професійний ліцей
Володимир-Волинського району Волинської області

Правила прийому

 

 

Правила прийому

 до  Оваднівського  професійного  ліцею

на 2019 рік

 

 

І. Загальна частина

 

1.1. До Оваднівського професійного ліцею приймаються громадяни України та  особи  без   громадянства,   що перебувають в Україні на законних підставах.

 

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

 

 Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

 

         Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

1.3. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник.

 

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку  в рамках  державного/регіональ-ного замовлення здійснюється за рахунок видатків обласного/місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.  

 

1.5. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Оваднівського професійного ліцею здійснює приймальна комісія створена наказом  № 140 від  17.10.2018 р.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Оваднівського професійного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

 

2.3. Правила прийому до Оваднівського професійного ліцею на 2019 календарний рік розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499),  затверджені директором Оваднівського професійного ліцею за погодженням з управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.

 

 

2.4. Приймальна комісія:

 

 • організовує прийом заяв та документів;

 

 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

 

 •       організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

 

 •       приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 

 •      організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

 

 •      вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

 

2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди  і мають обумовлювати:

 • перелік професій  за ними згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією  ;
 • планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;
 • форми та ступневість навчання;
 • обмеження з професій  за віком вступників, статтю та медичними показаннями;
 • перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
 • порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;

Планові обсяги прийому за державним/регіональним замовленням на 2019 рік.

№ з/п

Напрями підготовки

Прийом

1

Сільське господарство

25

2

Громадське харчування

50

3

Автомобільний транспорт

25

                                    Всього:

100

Перелік професій, за якими оголошується прийом на 2019 рік на денну форму навчання згідно з отриманою ліцензією:

 

 

 

 

Код за державним класифі-
катором
України

 

Назва професії

Вимоги до освітнього
рівня
вступників

 

Обсяг прийому

 

Термін
навчання

 

 

Освітньо-кваліфікаційні
рівні

 

Форма навчання

 

Стать

 

Вікові обмеження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

 

 

8331

 

 

 

7233

 

8322

 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»).

 Слюсар з ремонту сільсь-

 когсподарських машин

 та устаткування.

 Водій автотранспортних

 засобів  

  (категорії «В» і «С»).

базова загальна середня освіта

 

25 осіб

 

 

 

 

3 роки

 

 

категорії

А1,А2,В1

 

 

3 розряд

 

 

категорії ВС

Денна

 

 

 

Чоловіча

 

 

 

по закінченню терміну навчання не менше 18 років

 

2

5122

7412

 Кухар.

 Кондитер.

 

базова загальна середня освіта

 

25 осіб

 

3,8 роки

 

4 розряд

4 розряд

 

 

Денна

 

Чоловіча

жіноча

 

по закінченню терміну навчання не менше 18 років

 

3

5122

7412

 Кухар.

 Кондитер.

 

 

повна загальна середня освіта

 

25 осіб

 

1,3 роки

 

3 розряд

3 розряд

 

 

Денна

 

Чоловіча

жіноча

 

по закінченню терміну навчання не менше 18 років

 

4

7231

 

 

8322

  Слюсар з ремонту

  колісних транспортних

  засобів

 Водій автотранспортних

 засобів  

 (категорії «В» і «С»).

повна загальна середня освіта

 

25 осіб

 

1,5 роки

 

4 розряд

 

категорії ВС

 

 

Денна

 

Чоловіча

жіноча

 

по закінченню терміну навчання не менше 18 років

Медичні обмеження з професій розповсюджуються на вступників лише згідно висновків медичного закладу.

При прийомі на навчання за професіями зарахування здійснюється за рейтинговим списком середнього балу атестата про повну загальну середню освіту або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал.

У разі однакового конкурсного балу зараховується той, у кого вищий бал з предмета:

Хімія – кухар; кондитер.

Біологія - тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»).

Математика - слюсар  з ремонту автомобілів; водій автотранспортних  засобів

(категорії «В» і «С»).

Порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

Оскарження результатів вступних випробувань подається особисто вступником тільки у письмовій формі у триденний термін після їх оголошення на ім`я голови приймальної комісії.

 Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

 

Понеділок

 

 

з 9.00 до 17.00

 

 

Субота, неділя  -  вихідний

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Іногородні учні забезпечуються гуртожитком.

При поданні документів на вступ до Оваднівського професійного ліцею за професіями:  тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»),  водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»); – вступники подають медичну довідку за формою 083-О, щодо придатності до керування транспортних засобів.

2.6. Прийом документів з 03 червня по 15 серпня 2019 р.

       В разі некомплектності групи набір учнів на навчання може бути продовжено до 1-го вересня.

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним/регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • медичні довідки за формами 086-о з висновком про професійну придатність;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

 

 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

         Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство); ідентифікаційний код.

 

         3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Оваднівського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за рейтинговим списком вступників за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійно-технічну освіту".

 

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним/регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".

 

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до Оваднівського професійного ліцею за цільовим направленням на навчання.

 

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані  до зарахування на навчання до ліцею за обраною професією.

 

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

 

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора ліцею.

 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

 

5.7. Зарахування до ліцею на навчання здійснюється  за рахунок видатків обласного/місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету,  в межах затвердженого державного/регіонального замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням

пощирюється на випускників, які не мають базової загальної снрндньої освіти

 і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій Оваднівський професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

 

6.3. Особам, які не зараховані до Оваднівського професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору вступників, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому Оваднівським професійним ліцеєм здійснюється Міністерством освіти і науки України та управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.

 

 6.6. Правила прийому в Оваднівському професійному ліцеї розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України за №499 від 14.05.2013р. 

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування